10/10/2022 NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

Image

10/10/2022 NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA

Image

Mặc dù Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, song tình hình thực hiện vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh tháng 10 và 10 tháng năm 2022 vẫn còn gặp khó khăn chủ yếu là do chưa giải quyết được tồn đọng của việc giải ngân vốn. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh hiện nay đang bước vào cao điểm mùa mưa, nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ thi công của các công trình, nhất là các công trình giao thông, thủy lợi.

Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tháng 10/2022 đạt 302,1 tỷ đồng, tăng 4,69% so với tháng trước, giảm 23,98% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguồn vốn cấp tỉnh đạt 216,7 tỷ đồng, tăng 39,52% và giảm 27,85%; nguồn vốn cấp huyện đạt 85,3 tỷ đồng, giảm 35,97% và giảm 10,81%; nguồn vốn cấp xã đạt 0,04 tỷ đồng, giảm 96,48% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2022, ước đạt 2.639,5 tỷ đồng, bằng 45,47% kế hoạch năm, tăng 1,16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 1.727,7 tỷ đồng, chiếm 65,45% tổng nguồn vốn, giảm 15,66% so với cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước đạt 910,6 tỷ đồng, chiếm 34,50%, tăng 66,45%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã ước đạt 1,2 tỷ đồng, giảm 91,24% so với cùng kỳ năm trước....