BÁO CÁO SƠ BỘ KẾT QUẢ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020

Tổng điều tra về nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020 là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra Thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 1695/QĐ-TCTK ngày 31 tháng 12 năm 2019 về việc tiến hành Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/ 2020.

Đây là cuộc điều tra chọn mẫu quy mô lớn trên phạm vi cả nước được thực hiện giữa hai kỳ của cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp với mục đích:

- Thứ nhất, tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển nông thôn, nông nghiệp trên phạm vi cả nước và từng địa phương;

- Thứ hai, đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nông thôn, nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025; phục vụ giám sát các mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực nông thôn, nông nghiệp của Việt Nam và thực hiện so sánh quốc tế;

- Thứ ba, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về nông thôn và nông nghiệp; xây dựng dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra trong lĩnh vực nông nghiệp và các yêu cầu thống kê khá

A. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRƯỚC THỜI ĐIỂM ĐIỀU TRA 01/7

I. Công tác thành lập Tổ công tác chỉ đạo điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cục trưởng Cục Thống kê ban hành Kế hoạch số 288/KHĐT-CTK ngày 21 tháng 5 năm 2020 về việc triển khai kế hoạch điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020 tỉnh Đắk Lắk;

Quyết định số 294/QĐ-CTK ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Cục trưởng Cục Thống kê về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020;

Công văn 291/ CTK-NN ngày 22 tháng 5 năm 2020 Cục Thống kê Đắk Lắk về việc đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố rà soát lập bảng kê điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020.

II. Công tác tập huấn

2.1 Tập huấn lập bảng kê

2.1.1 Cấp tỉnh

Để đảm bảo thống nhất trong quá trình lập bảng kê theo quy trình của Phương án, ngày 22/5/2020 Cục Thống kê tổ chức lớp tập huấn cấp tỉnh, thời gian 01 buổi. Thành phần tham dự: mỗi Chi cục Thống huyện, thị xã, thành phố cử 02 người và Tổ công tác cấp tỉnh 09 người, Giám sát viên cấp tỉnh 04 người, Cục trưởng chủ trì buổi tập huấn; về công tác tập huấn là hướng dẫn nội dụng tập huấn rà soát, cách tách ghép địa bàn, lập bảng kê sau rà soát;

- Loại bỏ địa bàn không còn tồn tại do giải tỏa toàn bộ hoặc địa bàn chuyển từ nông thôn lên thành thị;  

- Đối với khu vực nông thôn: Những địa bàn mẫu chủ được chọn mẫu của Tổng điều tra Dân số và nhà ở 01/4/2019 có dưới 60 hộ, Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố thực hiện ghép với địa bàn không thuộc địa bàn mẫu chủ liền kề đảm bảo quy mô từ 60 hộ đến 160 hộ. Sau đó tiến hành rà soát loại ra các hộ không hoạt động nông, lâm nghiệp và thủy sản. Bổ sung vào bảng kê các hộ chuyển đến, tách hộ trên địa bàn có hoạt động nông, lâm nghiệp và thủy sản;

- Đối với khu vực thành thị, toàn tỉnh có 842 địa bàn ở thành thị từ kết quả lập bảng kê Tổng điều tra Dân số và nhà ở 01/4/2019, hướng dẫn rà soát loại ra hộ không hoạt động nông lâm nghiệp và thủy sản. Tiến hành ghép các hộ có hoạt động nông lâm thủy sản theo các địa bàn lân cận theo từng phường, thị trấn đủ theo số lượng hộ quy định 1 địa bàn (từ 80-160 hộ);

- Căn cứ theo Thông tư 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hướng dẫn các Chi cục Thống kê phối hợp Văn phòng-Thống kê xã, phường, thị trấn rà soát, cập nhật lập danh sách những hộ, cá nhân, cơ sở sản xuất đạt tiêu chí trang trại theo Thông tư.

2.1.2 Cấp huyện

Sau khi phần mềm cập nhật bảng kê TĐTDSNO 01/4/2019 lên trang web tác nghiệp. Từ ngày 24/5 - 26/5/2020, lần lượt 15 Chi cục thống kê huyện, thị xã, thành phố mở lớp tập huấn, thời gian 01 buổi. Thành phần: các xã, phường, thị trấn có 01 địa bàn mời 01 người; có từ 02 địa bàn điều tra trở lên mời 02 người, đối tượng là Văn phòng-Thống kê và thêm người am hiểu địa bàn, nghiệp vụ để về hướng dẫn lại cho người đi rà soát.

2.2 Kết quả lập bảng kê

Toàn tỉnh số lượng địa bàn điều tra phiếu hộ sau khi rà soát, ghép cập nhật lên trang Web Tổng điều tra là 326 địa bàn với 33.633 hộ có hoạt động nông, lâm thủy sản (nông thôn 263 địa bàn, 26.690 hộ; thành thị 63 địa bàn, 6.943 hộ).

2.3 Khó khăn trong quá trình rà soát lập bảng kê

- Do tích hợp bảng kê Tổng điều tra dân số và nhà ở 01/4/2019 lên trang Web tác nghiệp chậm so Phương án quy định (hoàn thành lập và cập nhật bảng kê chậm nhất ngày 30/5), công việc in bảng kê để rà soát cũng chậm do đường truyền download hay nghẽn. Thời gian rà soát hộ có hoạt động nông, lâm nghiệp thủy sản và ghép địa bàn quá cập rập, công tác rà soát lại bảng kê sau upload lên trang Web cũng không có nhiều thời gian do các Chi cục, phải tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra, nên việc hiệu chỉnh bảng kê vẫn chưa đạt theo yêu cầu (xác định còn sót hộ không có hoạt động nông lâm nghiệp và thủy sản);

Trong thời gian này, các Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố triển khai công việc chuyên môn nhiều cuộc điều tra của ngành (điều tra lao động việc làm, điều tra hộ cá thể, điều tra diện tích, năng suất, sản lượng cây hàng năm vụ Đông Xuân, Điếu tra năng suất, sản lượng cây lúa vụ Đông xuân bằng CAPI,...), do đó làm ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng và thời gian thực hiện;

- Việc tuyển chọn điều tra viên rà soát lập bảng kê ở một số địa bàn chưa đảm bảo, trình độ của một số điều tra viên còn hạn chế.

2.4 Tập huấn nghiệp vụ điều tra

Từ ngày 23/6 - 26/6/2020, lần lượt 15 huyện, thị xã, thành phố mở các lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra cho các Điều tra viên, sớm nhất là ngày 23/6 (các huyện Ea H’leo, Ea Kar, Krông Bông, Krông Ana, Thị xã Buôn Hồ), chậm nhất này 25/6 (huyện Ea Súp, Cư Kuin, M’Đrắk). Thời gian 01 ngày hướng dẫn phiếu hộ (phiếu 01 và phiếu 02), thao tác thực hành CAPI trên điện thoại; 01 ngày cho Phiếu 03 (trang trại) và phiếu 04 (phiếu xã);

  1. Giao nhận tài liệu điều tra

Hoàn thành bàn giao cho các chi cục: Trên web bảng kê số hộ các địa bàn điều tra để rà soát, sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng CAPI, sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ và sử dụng WEB điều tra phiếu xã và trang trại trước và trong các ngày các huyện tập huấn nghiệp vụ điều tra.

B. CÔNG TÁC ĐIỀU TRA SAU THỜI ĐIỂM 01/7/2020

I. Triển khai điều tra

1. Công tác điều tra

Từ sáng ngày 01/7 cùng với cả nước, tỉnh Đắk Lắk bắt đầu tiến hành cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/ 2020 tại 326 địa bàn, các điều tra viên thu thập thông tin ở 33.633 hộ có hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản, gồm 263 địa bàn thuộc khu vực nông thôn với 26.690 hộ và 63 địa bàn thành thị với 6.943 hộ.

          Các thành viên Tổ công tác cấp tỉnh được phân công giám sát tất cả 15 huyện, thị xã, thành phố sáng ngày 01/7 đều xuống địa bàn giám sát, kiểm tra trong 07 ngày đầu. Trực tiếp xem điều tra viên phỏng vấn một số hộ, cách ghi thông tin qua điện thoại. Sau phỏng vấn, giám sát viên hướng dẫn cho điều tra viên những thiếu sót qua cách hỏi, kịp thời chấn chỉnh các sai sót trong điều tra; lãnh đạo Cục cũng đã nhắc nhở Chi cục Thống kê huyện cần tăng cường bám sát tất cả các điều tra viên để uốn nắn kịp thời những lỗi hệ thống trong quá trình phỏng vấn, đảm bảo tiến độ điều tra theo kế hoạch hoàn thành thu thập phiếu hộ đến ngày 20/7.

Cũng trong thời gian này cán bộ Văn phòng thống kê của 152 xã trong tỉnh tiến hành thu thập thông tin ở xã ghi Phiếu số 04/ĐTNNGK-XA.

Trang trại Phiếu số 03/ĐTNN-TT số lượng có 654 trang trại, ở 15 huyện, thị xã, thành phố được tiến hành thu thập từ ngày 03-20/7.

2. Kiểm tra lỗi sau điều tra

          Theo quy định tại Phương án điều tra, giai đoạn thu thập thông tin sẽ kết thúc vào ngày 20/7. Đối với điều tra hộ phiếu 01 và 02, tỉnh đã hoàn thành đúng cuối ngày 20/7 và được đồng bộ (phiếu CAPI); riêng phiếu 03 và 04 hoàn thành trên WEB sau 2 ngày. Nguyên nhân do một số ĐTV sử dụng thiết bị chưa thành thạo, nhiều chỉ tiêu về kinh tế - xã hội khó (phiếu 03- điều tra xã, phiếu 02- phiếu hộ dài); GSV chưa có kinh nghiệm trong kiểm tra, tra cứu tương quan thông tin của ĐTV qua điện thoại do phiếu có độ khó.

Từ ngày 21/7 đến 27/7/2020, Tổ công tác cấp tỉnh, chủ yếu là Phòng Thống kê Nông nghiệp, phân công công việc tiến hành kiểm tra thống kê tần suất, thống kê tương quan, thống kê từ tra cứu dữ liệu phiếu điều tra của tất cả các huyện, thị xã, thành phố; truy xuất lỗi theo các chỉ tiêu phiếu gửi các Chi cục gửi các điều tra viên phối hợp sửa lỗi, hoàn thành sửa xong phiếu hộ trên CAPI theo đúng thời gian quy định của Tổ công tác Trung ương.

Phiếu trang trại, phiếu xã trên WEB điều hành tác nghiệp cũng hoàn thành nhập tin và sửa lỗi từ ngày 27/7.

II. Công tác nghiệm thu

1. Nghiệm thu số liệu điều tra của cấp huyện

     15/15 Chi cục chọn phương án mời ĐTV về nghiệm thu tại Chi cục, thời gian gian nghiệm thu trung bình 0,5 ngày/ xã.

2. Nghiệm thu số liệu điều tra của cấp tỉnh

Cục Thống kê tiến hành nghiệm thu cấp huyện từ ngày 30/7 đến ngày 05/8/2020 tại Cục, kèm theo quy định về kiểm tra, nghiệm thu số liệu điều tra; thời gian nghiệm thu mỗi huyện 0,5 ngày.  

III. Kết quả tổng hợp nhanh

Theo kết quả điều tra từ tổng hợp nhanh toàn tỉnh có 33.377 hộ điều tra, chia ra 26.477 hộ nông thôn và 6.900 hộ thành thị. Hộ điều tra phiếu 01 (phiếu ngắn) là 32.413, hộ điều tra phiếu 02 (phiếu dài) 964 hộ; toàn tỉnh điều tra 654 trang trại và điều tra 152 xã.

 

So số lập bảng kê: Hộ giảm 256 hộ, giảm 0,76% (trong đó hộ phiếu mẫu giảm 14 hộ); gồm 176 hộ không có hoạt động nông lâm thủy sản, 80 hộ chuyển khỏi địa bàn điều tra. Nguyên nhân chính do khâu rà soát bảng kê TĐTDSNO 01/4/2019, ĐTV chưa xác định đúng loại hộ nên còn sót chưa gạch khỏi bảng kê. Trang trại tăng 29 trang trại do lập bảng kê sót. 32 hộ điều tra viện không lấy được GPS là do khu vực hộ thuộc vùng lõm, vùng nằm trong khu vực Quốc phòng bị phá sóng, Giám sát viên cấp huyện và cấp tỉnh đã đến kiểm tra và xác minh.  

IV. Đánh giá chung

Qua công tác kiểm tra, giám sát, báo cáo từ các huyện, thị xã, thành phố nhận thấy tất cả các điều tra viên đều làm tốt các nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên cũng có một số vấn đề chủ yếu cần được rút kinh nghiệm trong quá trình tiến hành điều tra:

Là cuộc điều tra lần đầu tiên ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong các công đoạn từ chuẩn bị mạng lưới điều tra, lập bảng kê, thu thập thông tin sử dụng phiếu điện tử trên điện thoại di động (CAPI) và phiếu trực tuyến trên trang web điều hành, kiểm tra, nghiệm thu, xử lý số liệu còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy cần dành thời gian nhiều hơn cho khâu chuẩn bị tại địa phương, công tác hướng dẫn phối hợp nghiệp vụ điều tra vào phần mềm xuyên suốt hơn. 

            Việc tiếp cận một số hộ để thu thập thông tin khó khăn vì thường xuyên vắng nhà trong giờ hành chính, điều tra viên phải đi tới hộ ngoài giờ hành chính thì mới gặp, chính điều này hộ bắt lỗi sao làm việc mà tới ngoài giờ hành chính, phải giải thích mất thời gian; cạnh đó không có người địa phương dẫn giới thiệu thì hộ không cung cấp thông tin. Cần dành kinh phí để mở rộng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng hơn với nhiều hình thức, nhất là trên truyền hình.

            Công tác tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên là khâu quan trọng, thu thập số liệu chính xác sẽ quyết định đến sự thành công của cuộc điều tra; đề nghị Tổng cục xem xét bố trí thời gian nhiều hơn. Thời gian tập huấn ít, còn điều tra viên chưa nắm rõ khái niệm nhân khẩu thực tế thường trú; mô tả một số ngành, nghề còn chung chung, chưa rõ, chưa đúng; cách tính doanh thu sản phẩm nông nghiệp thấp so diện tích, xác định năng suất, sản lượng một số cây trồng, nhất là chưa hình dung được nguồn thu nông lâm nghiệp thủy sản của hộ chưa chính xác,…

Trên đây là báo cáo sơ bộ kết quả thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020 tỉnh Đắk Lắk./.


In bài này