Sản phẩm Thống kê

TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2021 TỈNH ĐẮK LẮK

  1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

- Sản xuất vụ Đông xuân 2020-2021: Toàn tỉnh đã gieo trồng được 41.900 ha, đạt 78,20% so với kế hoạch, so với chính thức vụ Đông xuân năm trước đạt 67,80%, trong đó lúa nước 31.500 ha, đạt 85,13% so với KH và đạt 74,14%; ngô 2.050 ha, đạt 61,37% so với KH, đạt 54,16%; khoai lang 1.910 ha, đạt 97,45% so với KH, đạt 78,53%;  sắn 1.510 ha, vượt 47,75% so với KH, đạt 55,69%; mía 600 ha, đạt 48,21% so với KH, đạt 62,82%; đậu các loại 964 ha, đạt 76,51% so với KH, đạt 83,82%; rau các loại 3.583 ha, đạt 98,98% so với KH, đạt 65,87%; thuốc lá 237 ha, đạt 40,86% so với KH, đạt 38,22%; cây hàng năm khác 2.072 ha, đạt 76,74% so với KH (Trong đó: Cây thức ăn gia súc 1500 ha).

Dự báo trong tháng tới khi điều kiện thời tiết nắng ấm, nguồn nước thủy lợi dồi dào, bà con nông dân sẽ gieo sạ lúa và các cây hàng năm khác của vụ Đông Xuân.

BÁO CÁO SƠ BỘ KẾT QUẢ Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020

Tổng điều tra về nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020 là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra Thống kê quốc gia ban hành theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định số 1695/QĐ-TCTK ngày 31 tháng 12 năm 2019 về việc tiến hành Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/ 2020.

Đây là cuộc điều tra chọn mẫu quy mô lớn trên phạm vi cả nước được thực hiện giữa hai kỳ của cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp với mục đích:

- Thứ nhất, tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; phân tích và dự báo tình hình phát triển nông thôn, nông nghiệp trên phạm vi cả nước và từng địa phương;

- Thứ hai, đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nông thôn, nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025; phục vụ giám sát các mục tiêu phát triển bền vững trong lĩnh vực nông thôn, nông nghiệp của Việt Nam và thực hiện so sánh quốc tế;

- Thứ ba, cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về nông thôn và nông nghiệp; xây dựng dàn chọn mẫu cho một số cuộc điều tra trong lĩnh vực nông nghiệp và các yêu cầu thống kê khá

A. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TRƯỚC THỜI ĐIỂM ĐIỀU TRA 01/7

I. Công tác thành lập Tổ công tác chỉ đạo điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Cục trưởng Cục Thống kê ban hành Kế hoạch số 288/KHĐT-CTK ngày 21 tháng 5 năm 2020 về việc triển khai kế hoạch điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020 tỉnh Đắk Lắk;

Quyết định số 294/QĐ-CTK ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Cục trưởng Cục Thống kê về việc thành lập Tổ công tác chỉ đạo điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ 2020;

Công văn 291/ CTK-NN ngày 22 tháng 5 năm 2020 Cục Thống kê Đắk Lắk về việc đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố rà soát lập bảng kê điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ thời điểm 01/7/2020.

Dân số tỉnh Đắk Lắk thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019 là 1.869.322 người

Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở 1/4/2019 đã được tiến hành tại tỉnh Đắk Lắk vào thời điểm 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2019 theo Quyết định 772/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là cuộc Tổng điều tra dân số lần thứ 5 được thực hiện trên phạm vi toàn quốc kể từ khi nước nhà hoàn toàn thống nhất năm 1975.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhân khẩu học của 1.869.322 người là nhân khẩu thực tế thường trú tại 487.951 hộ dân cư sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra giúp nâng cao chất lượng thông tin, minh bạch quá trình sản xuất thông tin thống kê, rút ngắn thời gian xử lý để công bố sớm kết quả Tổng điều tra và tiết kiệm kinh phí so với các cuộc điều tra và Tổng điều tra theo phương pháp điều tra truyền thống.

Thành viên online

Đang có 142 khách và một thành viên đang online