Đoàn công tác Tổng cục Thống kê làm việc với cục Thống kê Đắk Lắk

Thực hiện chương trình chuyến công tác, sáng ngày 14/4/2022, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương và các thành viên trong đoàn công tác là một số lãnh đạo đơn vị thuộc Tổng cục đã làm việc với Lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk; Lãnh đạo các Phòng, Chi cục và toàn thể công chức, người lao động các Phòng thuộc CTK Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu chỉ đạo buổi làm việc, Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương đánh giá cao sự phối hợp của Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk với các sở, ngành tại địa phương. Cụ thể là CTK tỉnh đã chủ động tham gia xây dựng quy chế phối hợp với các sở, ngành do UBND tỉnh ban hành; hàng quý tham gia họp với các sở, ngành để thống nhất số liệu. Điều này đã giúp nâng cao vị thế của ngành Thống kê tại địa phương. Tổng cục trưởng cho biết, TCTK đang tiếp tục kiện toàn tổ chức, nhân sự, nhất là ở cấp huyện, nhằm củng cố hệ thống tổ chức toàn Ngành từ cơ sở. TCTK đồng thời đang triển khai thực hiện Luật Thống kê sửa đổi, bổ sung như xây dựng chương trình điều tra thống kê quốc gia; xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã. Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương muốn lắng nghe ý kiến trực tiếp của lãnh đạo chủ chốt của Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk và các công chức về các vấn đề khó kăn, vướng mắc để cùng thảo luận hướng giải quyết.

Tổng cục trưởng TCTK Nguyễn Thị Hương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Đỗ Tấn Xuân, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch công tác quý I và định hướng triển khai kế hoạch công tác quý II năm 2022. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I, ông cho biết, Cục Thống kê đã tổ chức, triển khai và thực hiện tổng số 20 cuộc điều tra; công tác rà soát được thực hiện khá tốt, đảm bảo để tiến hành thực hiện điều tra tại địa bàn; công tác điều tra cơ bản việc triển khai thực hiện điều tra đáp ứng được mục đích và yêu cầu của phương án đề ra, đảm bảo tiến độ và chất lượng chuyên môn; công tác giám sát được thực hiện thường xuyên liên tục; công tác tập huấn thực hiện đầy đủ; công tác xử lý thông tin các cuộc điều tra có sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng để đảm bảo tính khách quan, phản ánh đúng thực trạng tại địa phương... CTK cũng đã phối hợp thực hiện công việc xác minh, giải trình, báo cáo liên quan đến dữ liệu Tổng điều tra kinh tế 2021; tiến hành kiểm tra, xử lý, hoàn thiện phiếu điều tra IO.

Về công tác biên soạn và phổ biến thông tin thống kê, việc biên soạn báo cáo tình hình kinh tế - xã hội hàng tháng, quý được CTK chú trọng thực hiện, đảm bảo về thời gian, tính đầy đủ, hợp lý giữa các ngành, lĩnh vực; đồng thời thống nhất về các chỉ tiêu phân tổ, về cơ cấu cũng như về tốc độ phát triển của các chỉ tiêu báo cáo. CTK đã triển khai biên soạn Niên giám thống kê cấp tỉnh năm 2021, chất lượng số liệu được bảo đảm, có độ tin cậy ngày một tốt hơn. Ngoài ra, CTK còn thực hiện các báo cáo số liệu phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo, lãnh đạo, quản lý, phục vụ trong các kỳ họp của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và các sở, ngành. Các báo cáo kinh tế xã hội, ấn phẩm thường xuyên được cập nhập trên Website để phục vụ nhu cầu của người dùng tin và tổ chức họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội theo quy định.

Ông Đỗ Tấn Xuân, Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk trình bày báo cáo

Công tác phân tích, dự báo thống kê được quan tâm chú trọng, báo cáo phân tích tình hình kinh tế - xã hội sát với thực tế phát triển của địa phương, đặc biệt CTK tỉnh thực hiện các chỉ tiêu dự báo ngắn hạn phục vụ cho việc chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh và thực hiện các chỉ tiêu dự báo dài hạn cung cấp cho việc xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội hàng năm của tỉnh.

Trong quý I/2022, công tác Phương pháp chế độ thống kê thực hiện đầy đủ 100% số lượng các báo cáo thường xuyên, đột xuất, các cuộc điều tra thống kê đúng thời gian quy định theo kế hoạch của Tổng cục Thống kê giao, các báo cáo phục vụ địa phương mang tính chất phức tạp để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh. Các báo cáo thực hiện đúng biểu mẫu, kịp thời gian so với quy định của ngành, đảm bảo chất lượng. Thực hiện Quyết định số 2014/QĐ-TTg về việc thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và yêu cầu của TCTK, Cục Thống kê đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều Quyết định, Chỉ thị về hoạt động thống kê nhằm chỉ đạo thực hiện tốt Chiến lược phát triển thống kê trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, CTK thực hiện tốt các công tác: Thanh tra, kiểm tra; Tài chính kế toán; Tổ chức cán bộ (đào tạo bồi d­­ưỡng đối với cán bộ, công chức; thực hiện chế độ chính sách cán bộ); Thi đua, khen thưởng; Quản lý, điều hành; thực hiện các quy chế, quy định của Tổng cục, của đơn vị; Văn thư, lưu trữ; Triển khai phần mềm quản lý công việc, phần mềm hội nghị hội thảo... cũng như có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, cấp ủy đảng và các tổ chức đoàn thể.

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng còn tồn tại một số bật cập, khó khăn như: Công tác biên soạn niên giám thống kê cấp tỉnh và cấp huyện vẫn còn chậm tiến độ, các chỉ tiêu trong hệ thống niên giám thống kê cấp huyện còn chưa đồng bộ; Tiến độ thực hiện điều tra thu thập thông tin chưa đảm bảo do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, địa bàn rộng, các mẫu điều tra phân tán, nằm rải rác và một số đối tượng điều tra không hợp tác cung cấp thông tin; Phần mềm các cuộc điều tra còn lỗi; Công tác lập báo cáo tài chính kế toán còn chậm trễ; Cơ sở vật chất trụ sở CTK xuống cấp; Việc đi lại thực hiện công việc gặp khó khăn sau khi thực hiện sáp nhập Chi cục; công tác đạo tạo chưa đảm bảo như đã đăng ký do số lượng biên chế ít trong khi thực hiện khối lượng công việc nhiều...

Trên cơ sở những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, bất cập còn tồn tại, Cục trưởng Đỗ Tấn Xuân đưa ra một số đề xuất, kiến nghị về các công tác thống kê tổng hợp; Thu thập thông tin thống kê; Tài chính kế toán; Tổ chức, cán bộ; Thanh tra. Trả lời những đề xuất, kiến nghị này, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương yêu cầu lãnh đạo Cục cần có những đề xuất cụ thể hơn về các nội dung trên.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo CTK, lãnh đạo các Phòng, Chi cục và công chức CTK tỉnh Đắk Lắk về các vấn đề công tác chuyên môn, công tác tài chính, các khó khăn, bất cập khi thực hiện sáp nhập chi cục thống kê, triển khai các phần mềm công việc... Tổng cục trưởng và các thành viên đoàn công tác TCTK đã lắng nghe và giải đáp thỏa đáng tất cả các ý kiến phát biểu.

Toàn cảnh buổi làm việc của đoàn công tác TCTK tại CTK tỉnh Đắk Lắk

Kết luận buổi làm việc, đối với các đơn vị thuộc TCTK, Tổng cục trưởng Nguyễn Thị Hương yêu cầu: Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế xem xét các điểm cần hỗ trợ tại địa phương; Cục TTDL, các Vụ và các Cục cùng tham gia xây dựng quy chế phối hợp trong thời gian tới. Đối với CTK tỉnh Đắk Lắk, Tổng cục trưởng đề nghị Lãnh đạo Cục và toàn thể công chức cần củng cố đoàn kết nội bộ, kết nối chặt chẽ với các sở ngành, các bộ ngành và trung ương, trong đó cần gắn trách nhiệm của các sở, ngành; tham gia xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê tỉnh huyện xã, chương trình điều tra thống kê quốc gia; tham dự nghiêm túc, đầy dủ các buổi tập huấn để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Thay mặt tập thể Lãnh đạo và công chức CTK tỉnh Đắk Lắk, Cục trưởng Đỗ Tấn Xuân xin nghiêm túc tiếp thu tất cả các ý kiến chỉ đạo của Tổng cục trưởng và hứa sẽ cùng lãnh đạo Cục và tất cả các công chức xây dựng một tập thể đoàn kết, không ngừng học hỏi để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng và vị thế của ngành thống kê tại địa phương./.

Đoàn công tác TCTK chụp ảnh kỷ niệm cùng Lãnh đạo và công chức Cục Thống kê tỉnh Đắk Lắk

 


In bài này